AD(H)S, Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätssyndrom